پیلوت

تمام یا قسمتی از طبقه همکف که به صورت فضای سرپوشیده، بدون دیوارهای جداکننده و در زیر تمامی یا قسمتی از کف طبقه اول قرار می گیرد.

پیلوت بعنوان پارکینگ و یا فضای بازی کودکان و لابی مورد استقاده قرار میکیرد.

Posted on