تست کنترل کیفی

با کمک این تست ها کنترل کیفی مواد سنجیده می‌شود.

هدف از انجام تست‌ کنترل کیفی پیدا کردن نقص‌ها و عیوبی است در طول فرایند تولید به وجود آمده است.

انواع تست کنترل کیفی

تست‌ مخرب (DT)

تست‌ غیر مخرب (NDT)

 

 

Posted on