میلگرد داول

میلگرد اتصال / Dowel bar

در کف‌های بتنی، جایی که درز انبساط داریم، جهت اتصال دو بتن از میل‌گردهای اتصال که اصطلاحاً داول می‌گویند.

این میل‌گردها از نوع ساده بوده و از یک سمت داخل غلاف‌های پلاستیکی قرار می‌گیرند تا در موقع انبساط و انقباض بتوانند حرکت کنند.

Posted on