درز حرکتی

درز هایی که برای کنترل حرکت های دوسازه مجاور هم یا قسمت های مختلف یک سازه و جلوگیری از تخریب و آسیب تعبیه میشود.

انواع درز حرکتی

درزانبساط

درزانقطاع

درز انقباط بتن

درز نشست

 

Posted on