اپراتور

Operator

متصدی کار کردن با دستگاه

Posted on