طاس و نیم طاس

تاس و نیم تاس  ، سقف های کوچک و بزرگ

اصطلاحی در معماری سنتی ایران

Posted on