تابخانه

آینه خانه

اصطلاحی در معماری،سنتی ایران.تابخانه ،اتاقی بود که (در آن شیشه بندی و آینه کاری ) وجود داشت این اتاق در مرکز بنا قرار داشت و بودن آن در این بخش از ساختمان باعث پخش روشنایی به تمام قسمتها می شد.

Posted on