ورق آجدار فابریک

ورق آجدار فابریک ورقی است که توسط غلطک های یک طرفه که آجها روی غلطک توخالی هستند بر ورق گرم و داغ داغ آج ها را ایجاد میکنند.و سطح زیرین ورق آجدار فابریک صاف و صیقلی است.

Posted on