بلوک زن

دستگاه بلوک زن

دستگاهی برای تولید بلوک سیمانی در تیراژ بالا و دقت مناسب.

انواع دستگاه بلوک زن به لحاظ تعداد قالب

بلوک زن 4 قالبه

بلوک زن 5 قالبه

بلوک زن 6 قالب

انواع بلوک زن به لحاظ مکانیک

بلوک زن دستی

بلوک زن برقی

بلوک زن نیمه اتوماتیک

بلوک زن تمام اتوماتیک

Posted on