سنگ درپوش

درپوش سنگی دیوار

سنگی که برای جلوگیری مستقیم آب باران و نفوذ رطوبت برروی دیوار بام و یا هردیواری که در معرض شرایط محیطی بیرون قرار میگیرد.طول آن به اندازه طول دیوار و عرض آن از هر سمت حدود 5 سانتی متر بیشتر بوده و شیب آن نیز حدود 3تا5درصد میباشد.

و لبه زیرین ان با سنگ فرز شیار طولی داده میشود تا اب به دیوار سرایت نکند.

Posted on