تست مخرب

آزمون مخرب /DT

مخفف Destructive Test

در آزمایش‌های مخرب، نمونه آزمایش پس از اجرای آزمایش، تخریب می‌شود و دیگر نمی‌توان آن را مورد استفاده قرار داد. آزمایش مقاومت فشاری و کششی از این دسته‌اند.در آزمون مخرب قطعه مورد نظر آسیب می بیند و یا می شکند. یعنی به ندرت قطعه قابلیت استفاده مجدد را خواهد داشت.

در صنایع مختلف ، تست مخرب وقتی قابل توجیه است که یک قطعه جزیی از کل باشه و فرض می شود بقیه قطعات دارای خواصی مشابه قطعه تحت آزمایش هستند. در هر حال اطمینان کامل در مورد کیفیت همه­ قطعات ممکن نیست.

تست مخرب برای بتن و فلزات کاربرد دارد.

 

Posted on