تست غیر مخرب

آزمون غیر مخرب / NDT

مخفف non Destructive Test در آزمایش‌های غیرمخرب، نمونه آزمایش پس از اجرای آزمایش، تخریب نمی‌شود و می‌توان آن را بارها مورد آزمایش قرار داد.

تست غیر مخرب برای بتن و فلزات کاربرد دارد.

 

Posted on