تکنیک پرت

تکنیک پرت / تکنیک PERT

يکي از روشهاي مدیریت پروژه است که به مديران در امر تصميم گيري کمک مي کند. بر مبناي اين روش, ميزان تاخير و وقفه در کار به حد اقل مي رسد و با ايجاد هماهنگي در امور و کنترل دائمي کار, طبق برنامه زمانبندي شده, از امکانات در دسترس به منظور نيل به هدف, استفاده لازم به عمل مي آيد.

علائم مورد استفاده در روش پرت :

رويداد يا واقعه :
رويداد عبارت است از لحظه مشخصي از زمان که در آن عمل خاص انجام ميگيرد. بنابراين رويداد مستلزم طي زمان نيست و مي تواند شروع يا پايان يک کار فکري يا جسمي باشد .

براي نشان دادن رويداد از علامت دايره  ( Ο ) استفاده مي شود و براي هر رويدادي شماره اي نيز در نظر گرفته مي شود. شماره گذاري رويدادها از چپ به راست و از بالا به پايين صورت مي گيرد.

فعاليت :
فعاليت کار و عمل خاصي است که براي انجام شدن هر قسمت از برنامه ضرورت دارد .

انجام فعاليت , مستلزم طي زمان است . بديهي است با طي زمان , بخشي از منابع سازمان نيز مصرف مي شود . براي نشان دادن فعاليت از علامت فلش يا پيكان (   ) استفاده مي شود که زمان هم بر روی آن درج میشود.

PERT در ابتدا توسط نیروی دریایی ایالات متحده در اواخر دهه 1950 ساخته شد. پروژه آزمایشی برای توسعه موشک بالستیک بود و هزاران نفر ازافراد با بستن قرارداد درگیر آن پروژه شده بودند. بعد از اینکه متدولوژی PERT برای این پروژه استفاده شده، دقیقا دو سال بعد از برنامه زمانبندی اولیه پروژه به پایان رسید.

تفاوت تکتیک PERT و CPM

اگر چه روش CPM ، دارای برخی از ویژگی های مشترک با روش PERT است، ولی روشPERT دارای اهداف متفاوتی است.

روش PERT زمانی به کار می رود که نمی توانیم به طور دقیق مدت زمان فعالیت ها را تخمین بزنیم ، همچنین این روش در پروژه هایی که زمان نسبت به هزینه فاکتور مهم تری است استفاده می شود.

Posted on