پاس جوش

پاس جوشکاری

به مقدار الکترود مصرفی یا غیر مصرفی در نقطه اتصال سازه ها در طی فرآیند جوشکاری پاس جوش Weld Pass می گویند

پاس جوش : به پیشرفت تکی و یا هر بار اتصال الکترود مصرفی یا غیر مصرفی در نطقه اتصال پاس جوش و یا Weld Pass می گویند.

در جوش شیاری به ویژه قطعات با ضخامت بالا برای پر شدن شیار و کامل کردن طرح اتصال باید لایه های زیادی روی هم ایجاد شوند تا  از این رو، جوشکاری در این اتصالات در چند مرحله یا چند پاس انجام می گیرد.

انواع پاس جوش

پاس ریشه

پاس داغ

پاس پرکننده

پاس پوششی

 

 

Posted on