گرده جوش

از عیوب جوشکاری است و  زمانی رخ می دهد که در هنگام جوشکاری فلزات پایه بیش از اندازه از فلز جوش استفاده می کنیم و ایراداتی را در جوشکاری به وجود می‌آرود که شکل ظاهری آن برجستگی هایی است که روی فلز دیده می شود. این ایراد اعلب در اولین و یا آخرین پاس جوش به وجود بیاید.

 

 

Posted on