ورشکستگی

مفلس .عدم توانایی تاجر ، کاسب ، یک شرکت تجاری  در پرداخت بدهی ها و انجام تعهدات

Posted on