قالب گرد ستون بتنی

قالب ستونی به صورت دو تکه نیم دایره است و  توسط پین و گوه و یا کلمپس به هم متصل میگردد.

قالب بتن ستونی گرد فلزی

 

Posted on