قالب منهول بتنی

برای ساخت منهول درجا و پیش ساخته دوجداره است و تشکیل شده از دو قالب گرد که قالب کوچک درون قالب بزرگ قرار میگیرد و بتن ریزی در میان دوقالب انجام میگردد.
قالب فلزی بتن منهول

Posted on