بولت تمام رزوه

این قطعه به منظور اتصال دو قالب فلزی بتن است که روبه روی هم قرار دارند. این قطعه پس از بتن ریزی مجددا قابل استفاده است.
بولت تمام رزوه

Posted on