پین و گوه قالب بندی بتن

این قطعه نیز برای اتصال قالب فلزی بتن مورد استفاده قرار می گیرد. به این صورت که هر چه ضخامت این قطعه بیشتر باشد اتصال بین قلب های بتن نیز محکم تر می شود.
پین و گوه

Posted on