تسمه قالب

بولت تسمه ای / تنگ تسمه ای
در صورتی که از قالبهای سوراخ دار استفاده نمی شود برای اینکه بتواند دو پنل قالب را متصل کند از تسمه قالب استفاده می کنند.
تسمه قالب

Posted on