جک شاقول کننده

جک شاقول کننده قالب بتن این قطعه پشت سولجر بسته می شود. و به کمک دو بازوی آن قالب ، شاقول میگردد.جک شاقول کننده قالب بتن

Posted on