اثباتاً یا نفیاً

 اثباتا یا نفیا

انجام کاری  و انجام ندادن کاری  ، فعل و ترک فعل ، قبول کردن  و  نفی کردن 

Posted on