سولجر قالب بتن

سولجر در قالب بندی دیوارها به عنوان پشت بند عمودی و در کفراژ بندی تیر و دال به عنوان عضو باربر مورد استفاده قرار می گیرد. این قطعه فشار وارد شده از سمت بتن را از لحاظ هیدرواستاتیکی تحمل می کند این قطعه به وسیله بلت عصایی و واشر کاس و مهره بلت به لوله بسته می شود.
سولجر جک شاقول کننده قالب بتن

Posted on