گیره قالب بتن

این قطعه نیز شامل قطعاتی همچون گیره متوسط و گیره بلند می باشد و پیچی نیز درشت آن تعبیه شده است که سبب سفت و محکم کردن اتصال می شود.
گیره قالب

  • پ
Posted on