مهره بولت خروسکی

این قطعه همراه واشر به منظور بستن بولت یا بولت عصایی مورد استفاده قرار می گیرد.
مهره بولت - مهره خروسکی

Posted on