واشر کاس قالب بتن

واشر تخت
این قطعه  پشت بولت و وقتی که از سولجر در پشت بند قالب استفاده شود بکار می رود.
واشر کاس

Posted on