میان بولت جدنی

یک قطعه چدنی که میان دو بلت از دو طرف قالب قرار میگیرد.
میان بلت چدنی

Posted on