تالار تنبی

تالار طنبی

از اصطلاحات معماری سنتی ایران محل برگزاری.تالاری برای اقامت ایام تابستان بود .

نام دیگر آن بادغر یا عمارت بادگیر است .تالار تنبی دارای سقفی بلند بوده

Posted on