تکیه

محل تکیه زدن

از اصطلاحات معماری سنتی ایران تکیه  محل برگزاری مراسم درویشان بوده است.

Posted on