تیمچه

از اصطلاحات معماری سنتی ایران در لغت به معنای سرای کوچک و در واقع نسبت به سرا دارای فضای کوچک تری  است، در حالی که سراها مانند کاروانسراها دارای فضا ،صحن یا حیاط بزرگی هستند . تیمچه فضا های سر پوشیده ای هستند که به عرضه یک نوع کالا اختصاص دارند و به تدرت ،تیمچه ها ی رو باز دیده می شوند که بسیار محدود و کوچک هستند.

تیمچه واژه مناسبی برای لغت غربی پاساژ می باشد.

Posted on