توفال

از اصطلاحات معماری سنتی ایران نوعی سقف کاذب که اسکلت آن چوبی است .

تخته‌ نازک و باریکی که به سقف اتاق می‌کوبند و سپس روی آن را کاهگل و گچ می‌مالند.

در سقفها ی تیر و چوب به کار گرفته می شد.

Posted on