تونگان

به نقش و نگارها و کند ه کارهای سر ستونهای چوبی تونگان  گفته می شود.این کنده کاری های سر ستونها گونه ای مقرنس چوبی به شمار می روند .از اصطلاحات معماری سنتی ایران

Posted on