تهرانی

از اصطلاحات معماری سنتی ایران ، در شمال خانه اتاق زمستان نشین یا تهرانی جای داشته است .این قسمت آفتابگیر و بزرگترین اتاق زمستانی بوده است .تهرانی دو اتاق کوچک با ارسی هم داشته و در کنار آن آشپزخانه واقع بوده است .

Posted on