جناغی

از اصطلاحات معماری سنتی ایران ، به قسمت قوسی نوکدار روی سر درورودی خانه و غیره جناغی گفته می شود .

جناغی دارای گونه هایی است ،مانند جناغی تند و جناغی کند

Posted on