مشاعات آبی

شامل استخر ، سونا ، جکوزی  در آپارتمان های لوکس می باشد که در مشاعات تعبیه میشود .

Posted on