پارکینگ باکس

دو یا چند پارکینگ اختصاص یا فته به یک واحد که بین دوتا ستون قرار گرفته و حد و مرز پارکینگ  کاملا مشخص است .

Posted on