پارکینگ سندی

پارکینگ واحد آپارتمانی که با مشخصات کامل شامل مساحت و موقعیت دقیق در سند رسمی واحد ثبت گردیده.

Posted on