پارکینگ غیر مزاحم

پارکینگ که با پارک خودرو در ان مانع عبور و مرور پارکینگ دیگر نیست . و یا پارکینگ مزاحم ان نیست.

 

Posted on