پارکینگ غیر سندی

پارکینگ غیر،سندی اصطلاحی علط است که گاها توسط افراد در باره فصای مشاعات که امکان پارک خودرو وجود دار بکار برده میشود.

بطور کلی علط است.چیزی بنان پارکینگ غیر سندی وحود نداشته و به لحاظ حقوقی و ثبتی بی پایه اساس است.

اگر در یک آپارتمان یک پارکینگ و فقط برای یک واحد در در پایانکار تایید شده و در سندش ثبت شده است حتی اگر امکان پارک چند خودرو وجود دارد فضاهای بعدی مشاعی تلقی و فروش و نقل و انتقال فضای مشاع غیر قانونی است.

دیده شده برخی سازند ها با قولنامه و بصورت دستی اقدام به فروش پارکینگ تحت عنوان پارکینگ غیر سندی میکنند که عیر قانوتی است و معتبر تیست.

Posted on