رگلاتور گاز مایع

Liquid gas regulator

نوعی رگلاتور برای استقاده کپسول گاز مایع .

کپوسل گاز خانگی و انواع کپسول گاز های آرگون، اکسیژن، نیتروژن و… کاربرد های بسیار گوناگونی  در صنعت دارد.  فشار داخل آن ممکن است به چند صد بار برسد بوسیله یک رگلاتور گاز مایع و یک گیج فشار می توان خروجی گاز را به مقدار مورد نیاز کاهش داد.

رگلاتور گاز مایع

Posted on