ماده 237 قانون مدنی

ماده دویست و سی و هفت قانون مدنی

هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد، اثباتاً یا نفیاً کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به‌جاآورد و درصورت تخلف طرف معامله می تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفاء شرط بنماید .

توضیح:

در شرط فعل و در صورت تخلف مشروط علیه، فسخ معامله صورت نمی گیرد بلکه طرف معامله با مراجعه به محاکم قضایی می تواند الزام مشروط علیه را به وفای به شرط تقاضا نماید

Posted on