رگلاتور اکسیژن

از انواع رگلاتور که وظیفه ی تنظیم و اندازه گیری فشار گاز کپسول اکسیژن را انجام می دهد.

انواع رگلاتور اکسیژن

رگلاتور اکسیژن  برنجی

رگلاتور استیل

رگلاتورهای استیل دوام بیش تر در برابر خوردگی و فشار دارند و در صد خطای آن ها نسبت به رگلاتورهای برنجی کم تر است.

فلز برنج در مقابل اکسیژن واکنش پذیری بیش تری از خود نشان می دهد، از این جهت بهتر است، برای کپسول اکسیژن از رگلاتورهای استیل استفاده شود.

Posted on