رگلاتور گاز پوششی

Gas Blanketing Regulator

از انواع رگلاتور گاز  که از آن برای تزریق  گاز خنثی با فشار پایین به درون مخازن استفاده میشود.
تزریق گاز خنثی درون مخزن برای جبران حجم مایع تخلیه شده از مخزن ، جبران کاهش حجم بخارات در اثر کاهش دما، کم کردن مقدار اکسیژن درون مخزن و کاهش خطر انفجار انجام میگیرد.

رگلاتور گاز پوششی

Posted on