پارکینگ مشاع

پارکیــنگ مشاعی

به پارکینگی که در سند هیچیک از واحد های ساختمان  درج نشده است و مالک رسمی و قانونی ندارد.

در واقع فصاهای  که امکان پارک خودرو در ان وجود دارد و جز مشاعات ساختمان میباشد. و با توافق مالکین به پارکینگ اختصاص داده میشود  تصنیم‌گیری در باره آن  برعهده مدیر یا هیئت مدیره ساختمان است.

Posted on