پارکینگ میهمان

در ساختمان های لوکس و امروزی تعدادی پارکینگ برای میهمانان در نطر گرفته میشود که جز مشاعات ساختمان می باشد.

پارکینگ میمهان فقط برای خودرو میهمانان و پارک موقت است و مالکین خق استفاده اختصاصی را ندارند.

Posted on