پارکینگ اختصاصی

مجموعه پارکینگ  یک ساختمان که فقط برای ساکنین آن ساختمان مورد استفاده قرار میگیرد.

و همچنین به پارکینگ که برای واحدی مشخص و در سند ان درج شده اطلاق میگردد.

Posted on