پارکینگ عمومی

مجموعه پارکینگ که برای پارک خودرو عموم‌ مراجعه کنندگان ساخته شده و در ازای پرداخت اجاره  امکان‌ پارک دارند.

Posted on