سه راهی لوله مساوی

در این نوع سه راهی لوله هر سه دهانه برابر هستند یعنی اینکه قطر دهانه ورودی و خروجی و نافی این قطعه باهم برابرند و در مسیر های هم سایز مورد استفاده دارند.

 

 

Posted on