ستون ریز بتن

ستون ریز ساختمانی دستگاهی مناسب برای بتن ریزی داخل قالب ستون ساختمان  در حال ساخت می باشد. وقتی که حجم بتن ریزی کم باشد و انجام  بتن ریزی با دکل پمپ بتن مقدور نباشد

انواع ستون ریز بتن

ستون ریز ریلی

ستون ریز گردان

 

 

Posted on